To, jaká škola je : je naše dílo

26.11. 2018

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolte nám, abychom Vám nejen naším jménem, ale především jménem rodičů rozhodujících se, do které školy zapsat svoje dítě, poděkovali za čas, který jste věnovali odpovědím na naše otázky. Neměly jiný smysl, než získat opravdu validní informace pro odpovědné rozhodnutí rodičů. Máme dobrý pocit z toho, že naše snaha získat tyto informace získala odezvu i v dalších městech, a to nejen u rodičů, ale i u odpovědných odborníků či zastupitelů. Pokračování zde

Odpověď jedné paní zástupkyni ředitele:

Vážená paní zástupkyně, ještě jednou dobrý den,

asi jsem špatně pochopil Vaše slova: "Patrně jsem však do jisté míry deformovaná svou profesí češtinářky, záleží mi na tom, aby se ve veřejném prostoru objevovaly pokud možno jazykově správné texty, a tak jsem si dovolila Váš dopis přečíst s červenou tužkou v ruce."

Měl jsem tedy za to, že se chcete podílet na formování veřejného prostoru. Pochopitelně Váš postoj respektuji, ale překvapuje mě. Vždy jsem považoval učitele na ... za elitu. Vzpomínám např. na prof. Š. či Dr. M. Ze svého vzdělání jsem přesvědčen, že je odpovědností elit, pomáhat ostatním. Jsem si jist, že víte, že K. kraj, ale už i K. Vary, se řadí ve školství k podprůměru. Celá akce není jen pomocí rodičům, ale i vám učitelům. Předpokládám, že i Vy chcete být opět vnímána jako elita, jak tomu bylo dříve, kdy každá obec si vážila: starosty, učitele a kněze. Pokud totiž nebudou učitelé opět vnímáni jako elita, pak ani vzdělání nebude vnímáno jako potřebné. Společnost bez vzdělání, je společnost, kde nekvete demokracie a právo, ale totalitarismus a strach ze změn, což vede vždy k násilí. Proto, aby opět učitelé byli elita, není jen zapotřebí peněz ve školství, ale hlavně změny postoje ke školství obecné společnosti. Prof. Bek se před pár dny s Pavlem Kysilkou vyjádřili o českém základním školství: Máme výborné školství pro 19. století, neumíme jazyky ani třídit informace /https://video.aktualne.cz/dvtv/kysilka-mame-vyborne-skolstvi-pro-19-stoleti-neumime-jazyky/r~cf93ed32ad0811e8b634ac1f6b220ee8/ /.

Touto akcí tedy pomáháme i Vám, jako paní učitelce.

Přeji Vám mnoho zdaru při opravování dopisů😊.

Dopis ředitelům ze dne 20.10.2018

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, ;

dne 20.10.2018 jsme vám zaslali soubor 70 otázek, které žádáme zodpovědět na z.č. 106/1999 Sb. Důvodem není selektování škol, které by mělo Vaší škole ublížit. Důvodem je poskytnutí informací všem rodičům základních škol, aby věděli, kam je jejich, a jak, dítě směřováno. 

Uvědomujeme si, že nejde o otázky vždy jednoduché, ale věříme, že jsou nutné ke znalosti rodičů, aby mohli dát svým dětem to nejlepší. Nelze totiž zapomínat, že dle občanského zákoníku, Listiny základních práv a svobod i dalších právních předpisů, na povinnost rodičů: plně a kvalitně vychovávat své děti. A protože i Vaše základní škola je jedním z kamenů nárožních, je potřeba tento kámen znát a vědět, jak solidní základy poskytuje. Věříme, že nám dobrovolně všechny otázky zodpovíte a toto dílo bude sloužit k dobru všem.  


děkujeme Ronald a Veronika Němcovi

Otázky pro základní školy

Základní škola v K. Varech

Dne: 20.10.2018

Naše sp. zn.: 0108RNC2018

Věc: žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vás velmi uctivě požádat o zaslání odpovědí na níže položené otázky dle z. č.  106/1999 Sb.

Uvědomujeme si, že zodpovězení tolika otázek bude pro Vás "zatěžující". Dovolte nám však osvětlit náš motiv. Jsme rodiči 3 dětí a příští rok má naše dcera nastoupit do první třídy. Již více jak jeden rok se snažíme s mojí ženou zjistit různé informace, které by byly validní pro rozhodování se při výběru vhodné základní školy pro naši dceru. Protože většina informací je jen prostřednictvím "šuškandy", nelze takovým informacím věnovat zvýšenou pozornost. Vzhledem k tomu, že Vaše škola je zřízena z veřejných prostředků, má veřejnost právo na zodpovězení otázek, které si dovolujeme níže položit. Následně bude sestavena veřejně dostupná tabulka, která bude presentována dle Vašich odpovědí. Dovoluji si sdělit, že jako advokát jsem plně přesvědčen, že máme právo na každou položenou otázku a máme právo na odpověď na každou otázku, protože jsme rodič a jako rodiče zodpovídáme za výchovu svých dětí. Uvědomujeme si, že takovýto způsob zjišťování informací není obvyklý, ale v pokoře prosíme o odpovědi. V našem okolí je totiž mnoho a mnoho rodičů, kteří si takovéto otázky kladou a odpovědi nenalézají. Vzhledem k tomu, že jde o náročnou materii, souhlasíme, abyste nemuseli odpověď do běžných 15 dní, ode dne doručené mé žádosti, ale do 10. listopadu 2018 V případě, že neobdržíme požadované informace, dovolujeme si sdělit, že využijeme všech svých práv dle z.č. 106/99 Sb. pro získání informací. Více na https://zakladky.eu

Předem děkujeme:

 • Jakou kapacitu žáků má Vaše základní škola pro I. stupeň. Jakou kapacitu žáků má Vaše škola má pro II. stupeň základní školy.
 • Kolik žáků nastoupilo pro školní rok 2018/19 do I. - IX. třídy / pro každý ročník zvlášť/.
 • Kolik prvních tříd jste otevřeli pro školní rok 2018/19?
 • Kolik je maximální kapacita každé I. třídy a z kolika procent je naplněna pro rok 18/19?
 • Kolik máte žáků v roce 18/19 v každé I. třídě?
 • Uveďte, kolik dětí s IVP je ve Vaší škole celkem a kolem procentuálně v roce 18/19 pro každý ročník I. stupně.
 • Jméno každé paní učitelky, která učí I. třídu ve školním roce 2018/19.
 • Jméno každé paní učitelky, která bude učit I. třídu ve školním roce 2019/20.
 • U každé učitelky, která je třídní učitelkou pro I. třídu ve školním školní rok 2018/19 uveďte, kolik let již učí na Vaší ZŠ, a kolik let učí celkem. Dále pak její věk.
 • U každé učitelky, která bude třídní učitelkou pro I. třídu ve školním školní rok 2019/20 uveďte, kolik let již učí na Vaší ZŠ, kolik let učí celkem, její věk a kolik I. tříd již vedla.
 • Uveďte, zdali učitelka pro školní rok 19/20 bude vést tuto novou třídu celý I. stupeň, či zdali se plánuje, že ji povede jen několik let či jen první rok.
 • Uveďte kolik let na Vaší ZŠ v průměru učitelka na I. stupni vede I. stupeň.
 • Uveďte, kolik učitelů na Vaší ZŠ je plný stav dle požadovaných normativů, a kolik je aktuální stav pro rok 2018.
 • Uveďte, jaký věkový průměr učitelů má Vaše škola.
 • Uveďte, kolik učitelů má aprobaci na předmět, který vyučuje, a kolik nemá.
 • Uveďte kolik žáků po prvním roce školní docházky zůstalo ve Vaší první třídě / v procentech za školní rok 16/17, 17/18/ . Pokud alespoň jedno přechází, prosím uveďte, a) kolik do jiné třídy na Vaší škole b) kolik na jinou základní školu.
 • Uveďte, jaké metody používáte při výuce pro I. stupeň, jaké osnovy /vlastní či převzaté/.
 • Uveďte, zdali používáte metodu frontální výuky na I. stupni / učitel stojí před tabulí a dětem vyloží látku, kterou si zapisují/. Pokud ano, od jaké třídy.
 • Uveďte, zdali používáte metodu frontální výuku na II. stupni / učitel stojí před tabulí a dětem vyloží látku, kterou si zapisují/. Pokud ano, od jaké třídy.
 • Uveďte, zdali užíváte alternativní metody výuky a jaké.
 • Uveďte, nakolik se děti sami podílejí na výuce a probírané látce. A jak.
 • Jak si vykládáte pojem škola hrou? Požíváte tento styl? Jak?
 • Užíváte metodu prof. Hejného? Pokud ano, na jakém stupni, v jaké třídě. Užíváte tuto metodu v každé třídě své školy?
 • Uveďte, zdali Vaše výuka využívá metod montessori a či waldorfské školy.
 • Pokud ano, jaké.
 • Uveďte, zdali vyžaduje domácí úkoly. Od jaké třídy? Kolik domácích úkolů požadujete v průměru týdně pro I. - V. třídu. V každém dni?
 • Uveďte, jak často při výuce děti chodí do přírody v I. stupni základní školy, jakožto součást výuky? O kolik hodin jde za měsíc?
 • Uveďte, jak často při výuce děti chodí do přírody v II. stupni základní školy? O kolik hodin jde za měsíc?
 • Uveďte, zdali se děti na Vaší škole seznamují s praktickému dovednostmi a jak? / vaření, šití, opravy drobných strojů, zámků, drobná výroba, manuální práce/.
 • Uveďte, jak se děti v I. stupni připravují na průmysl 4.0. a na užívání moderních technologií.
 • Uveďte, jak se děti v II. stupni připravují na průmysl 4.0. a na užívání moderních technologií.
 • Uveďte, kolik hodin týdně je věnováno výpočetní technice. A to v I. - IX ročníku. Uveďte aprobaci učitele, jeho vzdělání.
 • Uveďte, zdali je na vaší škole dovoleno užívání mobilních telefonů.
 • Uveďte, od kterého ročníku na ZŠ I. stupně se vyučují cizí jazyky. Uveďte vzdělání, kvalifikaci, aprobaci, učitele. Dále pak, jaký stupeň jazykového certifikátu drží.
 • Uveďte, zdali cizí jazyk učí rodilý mluvčí. Kolik rodilých mluvčí zaměstnáváte?
 • Uveďte, kolik výletů plánuje Vaše škola pro I. a II. stupeň do zahraničí/výměnný pobyt.
 • Uveďte, jak kolik případů šikany bylo u Vás řešeno za školní rok 16/17 a 17/18?
 • Uveďte, jak se řešena šikana na Vaší škole. Uveďte jaká šikana byla na Vaší škole řešena.
 • Zašlete, jaký máte plán poradenských služeb a preventivní program.
 • Uveďte, kolik žáků se po ukončení I. stupně hlásilo na gymnázium.
 • Uveďte, kolik žáků po ukončení I. stupně bylo přijato na gymnázium.
 • Uveďte, kolik žáků se po ukončení II. stupně hlásilo na gymnázium.
 • Uveďte, kolik žáků po ukončení II. stupně bylo přijato na gymnázium.
 • Uveďte, kolik žáků se po ukončení I. stupně hlásilo na střední školu s maturitním oborem.
 • Uveďte kolik žáků po ukončení I. stupně bylo přijato na střední školu s maturitním oborem.
 • Uveďte, jak komunikuje škola s rodiči. Jak řeší stížnosti rodičů?
 • Uveďte, jak škola připravuje žáky na život ve 21. století. Užívání komunikačních technologií.
 • Uveďte, počet hodin za měsíc, kdy škola věnuje důraz na komunikaci žáků mezi sebou?
 • Uveďte, počet hodin za měsíc, jaký důraz se klade na: schopnost vyhledání informace v tištěném mediu a elektronických análech.
 • Uveďte, počet hodin za měsíc, jaký důraz se klade na: soft sklils.
 • Uveďte, kolik členů má školská rada, kdo je v současné době členem školské rady, od kdy a do kdy.
 • Uveďte, jakým způsobem se volí školská rada.
 • Zašlete volební řád.
 • Uveďte kolik volitelů je celkem do školské rady na Vaší škole pro: pedagogickou část a nepedagogickou část / rodiče a studenti/.
 • Uveďte kolik, procent volitelů, volilo celkem do školské rady na Vaší škole pro: pedagogickou část a nepedagogickou část / rodiče a studenti/ v posledních volbách.
 • Uveďte, jak Vaše škola vede žáky k ekologii?
 • Jaké mimo školní aktivity Vaše škola nabízí dětem?
 • Jak zapojuje Vaše škola rodiče do vzniku konceptu školy?
 • Jak zapojuje Vaše škola rodiče do výuky a mimo školních aktivit?
 • Jak probíhá hodnocení žáku? Používáte slovní hodnocení či vyjádřené známkou? A to pro I. stupeň a pro II. stupeň?
 • V jakém roce došlo k "zásadní" rekonstrukci Vaší školní jídelny?
 • Kolik bylo investováno za posledních 10 let do Vaší školní jídelny?
 • Kolik kuchařek/kuchařů vaří ve Vaší školní jídelně?
 • Kolik jídel nabízí Vaše školní jídelna denně svým žákům? /1-5 /
 • Kolik Vaše jídelna denně uvaří jídel.
 • Uveďte, zdali je Vaše jídelna zapojena do programu Zdravá školní jídelna.
 • Uveďte, kolik financí bylo do Vaší školy investováno za posledních 10 let.
 • Uveďte, jaká jsou kritéria pro přejetí žáka do Vaší školy?
 • Podporuje Vaše škola zavedení třídní uniformy, která by odbourala možnou závist a šikanu?
 • Zašlete výroční zprávu za rok 2016 a za rok 2017.

Děkujeme Ronald a Veronika Němcová