Právo na informace má své hranice, které chceme dodržovat.

ÚOOÚ

Vážený pane doktore,

odpovídám na Vaši žádost o právní stanovisko ke zveřejnění odpovědí škol na Vámi uvedený dotazník, v tom smyslu, zda neporušují pravidla nakládání s osobními údaji.

V prvé řadě musím upozornit, že jako správce byste měl jednoznačně deklarovat a případně i vhodnou formou dotazované školy navést, v jakém rozsahu mají na položené dotazy reagovat. Tuto Vaši povinnost nemůže nahradit předběžné vyjádření kontrolního úřadu. Jinými slovy: systém ochrany a dozoru nemůže být zajištěn stanovisky úřadů, ale aktivním přístupem správců při přípravě sběru a způsobu zveřejňování dat.

Z položených otázek lze usuzovat, že se bude v řadě položek jednat o statistické a agregované údaje, které osobními údaji nebudou. S ohledem na to, že v zaslaném materiálu se však hovoří také o údajích, které mohou být údaji osobními, např. o platech, doporučuji Vám věnovat pozornost odpovědím škol v některých rubrikách dotazujícím se na jednotlivé učitele. I z nového předpisu GDPR vyplývá, že právní rámec ochrany osobních údajů je vymezen obecně a je třeba jej v regulovaných oblastech kombinovat se zvláštními předpisy a právními zásadami, v případě zveřejňování platů např. s východisky uvedenými v nedávném nálezu Ústavního soudu.

Kromě platů považuji za problematické uvádění detailních údajů o třídních učitelkách. Učitel je jistě veřejnou osobou, jehož jméno lze ve spojení se školou sdělovat. Z Vašeho materiálu jasně nevyplývá potřebnost (účelnost zveřejnění) dalších údajů o délce působení ve škole a zejména o věku. Zejména u této poslední položky se automatické zveřejňování věku jeví jako nesmyslné a laicky řečeno: necitlivé.

Jinými slovy: připravte si vysvětlení, proč chcete zveřejňovat detailní údaje o konkrétních osobách, které přímo nesouvisejí s jejich profesí a mohou zasahovat do soukromého života. To se týká také položek, které nemusí být považovány za obecně uznávaná a jinak veřejně dostupná kritéria a mohou pověst učitele nedůvodně poškodit, protože jsou např. v rozporu s oficiálními požadavky, které na ně klade zákon a které učitelé při nástupu do školy splnili. Doporučuji Vám uvážit, zda namísto různých položek o praxích, zkušenostech a dobách působení učitelek nežádat od škol jen průměrné (statistické) hodnoty těchto skupin (kategorií) osob.

Pokud trváte na účelnosti sběru detailních údajů o učitelích, musíte samostatně uvážit účelnost jejich interního zpracování pro získání přehledů a statistik a vedle toho účelnost jejich zveřejňování. Jedná se o rozdílná zpracování se zásadně odlišnými důsledky. Bližší informace o základních parametrech a povinnostech při zpracování osobních údajů naleznete na webu ÚOOÚ v rubrice GDPR.

Závěrem shrnuji, že komplexní stanovisko ke zamýšlenému zpracování kontrolní úřad nemůže za správce provést. Doporučuji Vám obrátit se na Ministerstvo školství, které je gestorem školské legislativy i metodik pro školy a může Vám sdělit odborné vyjádření k projektu a částečně tak např. i podpořit účelnost vyžadování některých údajů.

S pozdravem

J. Prokeš

Josef Prokeš

ředitel sekce správní

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel.: 234 665 330, 604 291 974

e-mail: josef.prokes@uoou.cz

www.uoou.cz

MŠMT


Dobrý den,

Nepřísluší mi vyjadřovat se k rozsahu otázek, kdy odpovědi se běžně nacházení na www stránkách nebo ve výročních zprávách, ale z pohledu ochrany osobních údajů se domnívám, že na některé otázky neobdržíte odpovědi, protože dle mého názoru převáží ochrana osobních údajů nad informovaností (věk učitele).

S pozdravem

Dr. Ing. Luboš Sychra

pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5, Malá Strana 118 12 Praha 1

tel: +420 234 814 303

e-mail: gdpr@msmt.cz

www.msmt.cz

Informace od škol jsou žádány na základě udělené plné moci advokátní kanceláři Ronald Němec Legal, s.r.o. a zveřejňovány na základě příkazů klientů.